Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Data umieszczenia:

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481) oraz Uchwały Rady Gminy Brańszczyk nr XIII.62.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańszczyk istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brańszczyk stypendium szkolnego.
Pomoc materialna (stypendium szkolne) przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Brańszczyk:
1) uczniom szkół - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
3) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanym dalej uprawnionymi.
Świadczenia pomocy materialnej (stypendium szkolne) przyznawane są na wniosek:
1) rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub opiekuna ustanowionego przez sąd opiekuńczy po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.
Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowanej poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uprawnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Za wydatki poniesione na cele edukacyjne należy uznać w szczególności koszty zakupu:
1) przyborów szkolnych,
2) podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników,
3) tornistrów, strojów i obuwia sportowego, odzieży ochronnej w przypadku szkół zawodowych,
4) komputerów, programów edukacyjnych, drukarek, tonerów, biurek, krzeseł i foteli obrotowych służących wyłącznie do nauki w domu,
5) opłaty:
a. czesnego,
b. za zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, kulturalno-oświatowe realizowane poza szkołą,
c. wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do „ zielonej szkoły",
d. związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot całości lub części poniesionych wydatków ustalonych na podstawie poniżej wymienionych dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość:
1) imiennych faktur VAT,
2) imiennych rachunków,
3) imiennych dowodów wpłat KP,
4) biletów imiennych miesięcznych.
Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku
musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
Paragony nie będą brane pod uwagę.
Data wystawienia dokumentu powinna się zawierać w okresach od miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, pokój Nr 7 – sekretariat, w godz. pracy (8:00 –16:00), a także ze strony internetowej www.branszczyk.pl w zakładce „Aktualności” lub www.bip.branszczyk.pl w zakładce „Prawo miejscowe” – „Pomoc materialna”
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochód netto rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
2) odcinek renty/emerytury,
3) wyrok o przyznaniu alimentów lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
4) zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych i stałych zasiłków z pomocy społecznej,
5) w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne kopię decyzji o wielkości powierzchni gospodarstwa,
6) osoby prowadzące działalność gospodarczą stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie lub oświadczenie,
7) w przypadku osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku zaświadczenie, decyzję z urzędu pracy lub oświadczenie.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018.1508 ze zm.)
Wnioski można składać w terminie:
- od 1 września 2019 r. do 15 września 2019r.
- od 1 września 15 października 2019 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.


Wniosek o przyznanie stypendium


Informacja o uczniach


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 430 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.