Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Ogłoszenie o naborze z dnia 20 listopada 2019 r.

Data umieszczenia:

Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
ogłasza nabór na wolne stanowisko – księgowy.

Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
ogłasza nabór na wolne stanowisko – księgowy.

1. Wymagania niezbędne od kandydata:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 5 – letnią praktykę zawodową w tym, co najmniej 1 rok pracy
w księgowości,
• brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• umiejętność obsługi komputera i pracy w Microsoft Office: Word, Excel, programów finansowo-księgowych (w tym program Płatnik) oraz bankowości elektronicznej.
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów,
a w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
• certyfikat księgowy,
• prawo jazy kategorii B,
• znajomości języka obcego na poziomie B1.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej
w świetle obowiązujących przepisów prawno – księgowych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych,
• przygotowywanie projektów planów ekonomiczno – finansowych jednostki,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• sporządzanie deklaracji ZUS, GUS,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz składanie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji finansowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy – urlopy, zwolnienia lekarskie itp.,
• bieżąca aktualizacja danych w systemie kadrowo – płacowym,
• sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
• weryfikacja list obecności i rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych,
• naliczanie i weryfikacja list płac,
• sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
• realizowanie zgłoszeń do ZUS,
• sporządzanie raportów i analiz.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• miejsce wykonywania pracy: Gminny Dom Kultury w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
• praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego, wymagająca dużego stopnia samodzielności,
• praca w budynku nieprzystosowanym do poruszania się na wózku inwalidzkim,
• z uwagi na charakter zadań realizowanych w Gminnym Domu Kultury: czas pracy elastyczny (zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), dyspozycyjność w soboty, niedziele i święta.


5. Wymagane dokumenty:
• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z nr telefonu,
• kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
• oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
w pełni korzysta z praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
• kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

6. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk w terminie do dnia
28 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: „Księgowy”.
7. Aplikacje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu otrzymają telefonicznie informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - Gminnego Domu Kultury 29 679 40 45.Obowiązek Informacyjny dotyczący procesu rekrutacyjnego w Gminnym Domu Kultury w Brańszczyku
Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Gminny Dom Kultury
w Brańszczyku, z siedzibą ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk.
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: gdk@branszczyk.pl
Numer telefonu: 29 679 40 45
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk
Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a „Rozporządzenia”, Gminny Dom Kultury w Brańszczyku, jako podmiot publiczny zobligowany jest do powołania Inspektora Ochrony Danych.
Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować
w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez GDK Waszych danych, najprościej wysyłając e-mail na adres: iod.gdk@branszczyk.pl
Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
GDK będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawy prawne:
 Przepisy prawa pracy, w szczególności art. 22 Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tzn., że nie posiadamy i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów, które umożliwią nam wykorzystanie Państwa danych do oceny czynników osobowych,
w szczególności do analizy lub prognozy.
Czy muszą nam Państwo podać swoje dane?
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy przez okres rekrutacji aż do momentu jego zakończenia oraz przez 3 miesiące po zakończeniu celu, w którym zostały zebrane na potrzeby weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego lub gdyby z jakichkolwiek powodów musielibyśmy powtórzyć proces. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów pomiędzy kandydatem a GDK, mamy prawo do przetwarzania danych osobowych kandydata, aż do momentu zakończenia sporu.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Komu możemy udostępniać Państwa dane?
Państwa dane osobowe możemy przekazywać:
 Partnerom biznesowym:
 zewnętrznym dostawcom usług IT;
 podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji (o ile występuje);
 innym naszym partnerom biznesowym, wspierających nas w bieżącej działalności.
 Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
GDK oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę
w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Skąd pozyskujemy dane osobowe?
W większości przypadków podczas rekrutacji, dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).
Jakie prawa Państwu przysługują?
GDK gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko
w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
 dostępu do danych;
 uzyskania kopii danych;
 sprostowania danych;
 usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 ograniczenia przetwarzania;
 do wycofania zgody;
 wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy:
 adres e-mail: gdk@branszczyk.pl z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk
Więcej na temat przysługujących Państwu praw uzyskacie w siedzibie lub przeczytacie
na stronie internetowej www.branszczyk.pl zakładka Gminny Dom Kultury, RODO.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 348 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.