Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Zakaz stosowania dmuchaw do liści

Data umieszczenia:

Województwo Mazowieckie od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Foto
Zakaz stosowania dmuchaw do liści

Województwo Mazowieckie od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna. Unos wtórny powstaje w wyniku turbulencji generowanych przez samochody, ale także w wyniku stosowania dmuchaw do liści.
Mazowsze walczy o poprawę jakości powietrza
Mając na celu trwałą poprawę stanu powietrza w całym województwie, uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął program ochrony powietrza dla całego województwa mazowieckiego. Uchwała obowiązuje od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. i określa szereg działań w zakresie ochrony powietrza i poprawy świadomości społeczeństwa. Uchwała składa się z dwóch części:
1. programu ochrony powietrza,
2. planu działań krótkoterminowych.
Zakaz stosowania dmuchaw wynika z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Zarówno w programie ochrony powietrza, jako działanie naprawcze, jak i w planie działań krótkoterminowych jako działanie krótkotrwałe wprowadzono zakaz używania dmuchaw do liści.
Program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej (załącznik nr 5).
Foto
Program ochrony powietrza


Plan działań krótkoterminowych (załącznik nr 7) zawiera działania, które realizowane są tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni.
Foto
Plan działań krótkoterminowych


Czy będą konsekwencje, gdy nie zastosujesz się do zakazu?
Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.
Zgodnie z art. 332. ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł.
Zakazy obowiązują również w stosunku do organów administracji
Do zakazu stosowania dmuchaw bezwzględnie powinny dostosować się organy administracji, w zakresie pełnionych przez nie funkcji i wykonywanych działań, ponieważ zgodnie z art. 315 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza lub planach działań krótkoterminowych organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków. Do ww. zakazów dostosowuje się również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Zbyt rygorystyczne kary?
Większe od kar konsekwencje dla obywatela związane są ze złym stanem powietrza, w postaci chorób układu krwionośnego i oddechowego. Ponadto średnie koszty ponoszone przez przeciętnego obywatela, związane ze złą jakością powietrza to aż 800 zł miesięcznie.
Pamiętaj! Gdy nie stosujesz się do zakazów i nie dbasz o powietrze, na zagrożenie narażasz siebie, ale nie tylko. Skutki tego ponieść mogą Twoi bliscy, sąsiedzi i znajomi.
Gdzie znaleźć informacje
Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.powietrze.mazovia.pl
Foto
Zakaz stosowania dmuchaw do liści


źródło: www.powietrze.mazovia.pl


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 292 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.